Monday, 14 November 2011

ಅಂಕ


ಮೂಗೂರ ಮಹೋತ್ಸವ
ಗಾಂಧಿ ಬಂದರೈತ ಮತ್ತು ಬುತ್ತಿ ಗಂಟು ಬೀದಿ ನಾಟಕ

ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ನಾಟಕ : ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ವಿವಿರ:

ದಿನಾಂಕ
ಆಯೋಜಕರು
ಉದ್ದೇಶ
ಸ್ಥಳ
1] ಏಪ್ರಿಲ್ 26/ 2009
ಕ.ಜ.ವೇ ಮಂಡ್ಯ
ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ
ವಿವೇಕಾನಂದ ರಂಗಮಂದಿರ P.E.S ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ಮಂಡ್ಯ

2] ಮೇ 01/2009
ದ.ಸಂ.ಸ(ಮೂರ್ತಿ),
ಭದ್ರಾವತಿ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ
ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಭಾಂಗಣ, USIL ಆವರಣ, ಭದ್ರಾವತಿ
3] ಜೂನ್ 2009
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
NSS- NATIONAL INTEGRATION CAMP,
ಕು.ವಿ.ವಿ ಅಂಗವಾಗಿ
ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಭವನ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
4] ಏಪ್ರಿಲ್  26/ 2010


ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
5] ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30/ 2010

ದಲಿತ ಲೇಖಕರ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ
ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
6] ಡಿಸೆಂಬರ್ 06/ 2010
ಕು.ವಿ.ವಿ ಬಿ.ಆರ್ . ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ & ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ.
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿವಸದ ಅಂಗವಾಗಿ
S.P. ಹಿರೇಮಠ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಕುವೆಂಪು ವಿ ವಿ,
ಶಂಕರಘಟ್ಟ.
7] ಜನವರಿ 30/ 2011
ಸಹಮತ ಕುಂದಾಪುರ.
ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ
ಕಲಾಮಂದಿರ, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕುಂದಾಪುರ.ವೀರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್


ಅನುಗಾಲ

Wednesday, 9 November 2011

anugaala


²æÃAiÀÄÄvÀ  PÉÆlæ¥Àà  f.  »gÉêÀiÁUÀr  EªÀgÀ  ªÀÄÆ®vÀB  ¸ÉÆgÀ§ vÁ®ÆèQ£À  »gÉêÀiÁUÀr  vÁAqÁzÀªÀgÁVzÀÄÝ,  ²ªÀªÉÆUÀÎ  PÉëÃvÀæ  ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À  PÀbÉÃjAiÀÄ°è  PÉëÃvÀæ  ¸ÀA¥À£ÀÆä®  ªÀåQÛAiÀiÁV  PÁAiÀÄð  ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.
gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è D¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ EªÀgÀÄ ¤Ã£Á¸ÀA £À  gÀAUÀ  ²PÀët  ¥ÀzÀ«  ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.  UÀÄtªÀÄÄR,  C±ÀéxÁܪÀÄ£ï,  PÀzÀrzÀ  ¤ÃgÀÄ,  ©üêÀÄ  PÀxÁ£ÀPÀ,  ªÀiÁåPÉâvï  EvÁå¢  £ÁlPÀUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR  ¥ÁvÀæUÀ¼À°è £Àn¹gÀÄvÁÛgÉ.
EzÀĪÀgÉUÉ  ¸ÀÆAiÀÄð  Q£ÀßjAiÀÄgÀÄ,  UÉÆë£À  ºÁqÀÄ,  UÀAUÁ  dªÀÄÄ£Á,  «ÃgÀ¨sÀUÀvï ¹AUï  £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß  ¤zÉÃð²¹zÁÝgÉ.
²ªÀªÉÆUÀÎzÀ  gÀAUÀ  ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è  vÀªÀÄä£ÀÄß  vÉÆqÀV¹PÉÆArgÀĪÀ  EªÀgÀÄ  ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ  ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ  r.  «.  J¸ï.  gÀAUÀ²PÀët  PÉÃAzÀæzÀ  ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVgÀÄvÁÛgÉ.